ZELBOVITZDAVID M

PSYCHOLOGY – CLINICAL ZELBOVITZ  DAVID M  PSYD     LAKELAND  33801

WILKINSONBERNEY J

PSYCHOLOGY – CLINICAL WILKINSON  BERNEY J  PHD     LAKELAND  33812

ROBINSON-KYLESJEANENE N

PSYCHOLOGY – CLINICAL ROBINSON-KYLES  JEANENE N  PHD     LAKELAND  33801

MARSHALLRICHARD M

PSYCHOLOGY – CLINICAL MARSHALL  RICHARD M  EDD, PHD     LAKELAND  33812

HENLEYTRACEY G

PSYCHOLOGY – CLINICAL HENLEY  TRACEY G  PSYD, ABPP     LAKELAND  33813

CARTERDEBRA K

PSYCHOLOGY – CLINICAL CARTER  DEBRA K  PHD     BRADENTON  34207

YAMOUTKARIM Z

PSYCHOLOGY YAMOUT  KARIM Z  PSYD, ABPP-CN     BRADENTON  34207

WETHERBYMARY M

PSYCHOLOGY WETHERBY  MARY M  PHD     ORLANDO  32835